Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Packaging lab, nader aan te duiden als “packaging lab”, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer 31042719.
2. Packaging lab ontwerpt en ontwikkelt plastic voorwerpen, zoals flessen, verpakkingen en sluitingen.
3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van packaging lab en/of alle met packaging lab gesloten overeenkomsten, waaronder via internet gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten waarbij packaging lab voor de uitvoering daarvan derden inschakelt.
Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met packaging lab. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van packaging lab en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.
4. Packaging lab accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/ opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van packaging lab overeen, dat Packaging lab niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.
5. Packaging lab heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website van packaging lab (www.packaginglab.nl) en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Packaging lab zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen.
2. De overeenkomst met packaging lab komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk (via brief of email), akkoord hebben verklaard.
3. Packaging lab is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.
4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
5. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is packaging lab gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Packaging lab.
6. De andere partij/opdrachtgever geeft bij de aanvraag aan voor welk doel deze de dienst/het product wenst te gaan gebruiken. Packaging lab is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.
7. Indien Packaging lab op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat zij de opdracht/overeenkomst zal kunnen uitvoeren, deelt zij de andere partij c.q de opdrachtgever mee dat er eerst nadere informatie dient te worden verstrekt, vóórdat de feitelijke opdracht en/of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
8. Packaging lab gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en gedane opgaven. Packaging lab is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen, of deze gegevens te controleren.
9. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte en/of getoonde monsters, tekeningen, modellen, afmetingen, hoeveelheden, gewichten, kleuren, materialen, materiaalstructuren en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk eigendom van packaging lab. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke toestemming van packaging lab.

Artikel 3 Wijziging van een gesloten overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.
2. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs, kwaliteit, hoeveelheid met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit verband overleggen teneinde een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid die aan packaging lab kan worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Overdracht van rechten en verplichtingen
1. De andere partij kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de met packaging lab gesloten overeenkomst, niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van packaging lab. Packaging lab heeft het recht omvoorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.

Artikel 5 Levering
1. Packaging lab levert haar producten af op een door de andere partij opgegeven leveradres. Levering kan fysiek (per post) of digitaal plaatsvinden.
2. Alle door packaging lab genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan packaging lab bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt packaging lab niet in verzuim of in gebreke. Packaging lab zal, bij afwijking van de genoemde (leverings)termijnen, overleg plegen met de andere partij/opdrachtgever.
3. De andere partij zal packaging lab steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor packaging lab ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van de andere partij, komen voor rekening van die andere partij.

Artikel 6 Prijzen
1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. Packaging lab heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
3. Packaging lab is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d..
De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd.
Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door Packaging lab mogen worden doorbelast aan de andere partij.
4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, kan dit invloed hebben op de prijs. Packaging lab mag de extra kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.

Artikel 7 Betaling, (incasso)kosten en rente
1. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
2. Packaging lab heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins om zekerheid voor de betaling te vragen.
3. Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.
4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal packaging lab bij het in gebreke blijven met betaling eerst een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, bij gebreke waarvan incassokosten verschuldigd zijn.
Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is packaging lab gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij, zijnde een consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
6. Packaging lab behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij zijn de vorderingen van packaging lab onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het Auteursrecht, Modelrecht en/of Merkrecht, met betrekking tot de door packaging lab vervaardigde werken, te leveren diensten en producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij packaging lab. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend packaging lab daartoe bevoegd.
2. Het is de andere partij niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van packaging lab, om de werken van Packaging lab te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik.
3. De andere partij zal packaging lab zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer deze er kennis van neemt dat een andere partij meent rechten op het werk, producten en/of het merk van packaging lab te hebben.
4. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van packaging lab wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit packaging lab het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade door de andere partij te vorderen.
5. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van packaging lab verbeurt de andere partij aan packaging lab een boete van € 2.500,= per geval en
€ 500,= per dag ( of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van packaging lab om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

Artikel 9 Bescherming vertrouwelijke informatie
1. Alle informatie, gegevens en kennis welke bij de voorbereiding van of in het kader van een overeenkomst tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan partijen kennis nemen, met inbegrip van producten, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen, zullen door de andere partij als vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige wettelijke bepaling.
2. Partijen zullen hun personeel en andere betrokken personen verplichten de in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht na te leven.
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, packaging lab gehouden zou zijn om vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en packaging lab zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is packaging lab niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan, over te gaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Packaging lab is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):
– Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de andere partij zijn aangeleverd;
– Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de andere partij;
– Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
– Schade als gevolg van door derden gegeven adviezen;
– Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade;
2. Indien de aansprakelijkheid van packaging lab niet valt onder voornoemde uitsluitingen en packaging lab toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 1.500,=.
3. Indien packaging lab aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde in lid 2 hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
– Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;
– Het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van packaging lab mocht blijken uit te keren;
4. Voordat de andere partij een beroep doet op de voorgaande aansprakelijkheidsregeling, zal packaging lab tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan packaging lab wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding, althans zal deze subsidiair te allen tijde gemaximeerd zijn tot € 1.000,=.

Artikel 11 Beëindiging (tussentijds) van de overeenkomst
1. Kosteloze annulering van de opdracht en/of een bestelling die door een consument (via internet) aan Packaging lab wordt verstrekt, kan plaatsvinden binnen 8 dagen na het verstrekken van de opdracht/plaatsen van de bestelling, tenzij de andere partij aan packaging lab heeft gevraagd om onmiddellijke uitvoering te gaan geven aan de opdracht/bestelling.
2. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen en/of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van die partij kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van die partij mag worden verwacht.
3. Packaging lab is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief indien de andere partij: zijn/haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt, in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard, een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt, wordt geliquideerd , anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen, bijvoorbeeld tengevolge van beslaglegging.
4. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van de beëindiging, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst onverminderd in stand.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Packaging lab behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.
2. Totdat de factuur van packaging lab volledig is voldaan, kan de andere partij geen rechtenontlenen terzake de door Packaging lab geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 13 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk binnen 8 (acht) werkdagen na levering aan packaging lab kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat de andere partij dit binnen bekwame tijd schriftelijk dient te melden aan packaging lab vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs aan de andere partij wordt geacht kenbaar te zijn geweest.

Artikel 14 Algemene vervaltermijn
1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van packaging lab dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan Packaging lab te worden gemeld, maar in
ieder geval binnen 1 jaar na levering van de werkzaamheden en materialen, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

Artikel 15 Vrijwaring
1. De andere partij vrijwaart packaging lab voor alle aanspraken van derden ter zake van
door packaging lab aan de andere partij geleverde diensten, zaken en/of verpakkingen,
waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de
oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Artikel 16 Nietigheid/vernietiging bepalingen:
1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht/de rechtbank Midden-Nederland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer 31042719 d.d. … december 2012.

Verpakkingsontwerp left im